Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUIKSCHOOL QDIVING

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Duikschool Qdiving: het PADI duikcentrum Qdiving, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 000028095839.
 • Staf: alle personen die in opdracht van Qdiving werkzaamheden verrichten, al dan niet op basis van overeenkomst.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Qdiving inzake het afnemen of leveren van producten of diensten
 • Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door Qdiving.
 • Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Qdiving over respectievelijk het afnemen dan wel het leveren van producten of diensten
 • Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door Qdiving, zijnde maar niet uitsluitend introductieduiken, duikcursussen, verhuur en verkoop van materialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Qdiving.
 • Qdiving heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Qdiving zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 • De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Qdiving op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 • Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van Qdiving nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomt tussen de klant en Qdiving kan op verschillende manieren tot stand komen:
  • mondeling of per telefoon.
  • per e-mail.
  • door ondertekening van een verhuurformulier, offerte of overeenkomst.
  • aanmelding via de website
 • Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.
 • Qdiving is gerechtigd de overeenkomst of het onuitgevoerde gedeelte daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:
  • de klant in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
  • ten aanzien van de klant sprake is van toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  • de klant door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
  • sprake is van liquidatie van de onderneming of staking van het bedrijf van de klant. Door de ontbinding worden alle over en weer bestaande vorderingen van partijen onmiddellijk en geheel opeisbaar.
   Ingeval van ontbinding door Qdiving op grond van de hiervoor bedoelde redenen is wederpartij verplicht tot vergoeding van alle dientengevolge door Qdiving geleden en te lijden schade.

Artikel 4 – Deelname aan een cursus

 • Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
  • De cursist zich online heeft ingeschreven voor de cursus.
  • Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft duikschool Qdiving het recht de cursist te weigeren.
  • De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimum leeftijd voor de betreffende cursus heeft.
  • De cursist bij aanvang van de cursus geen medische problemen heeft waarmee het volgen van de cursus niet mogelijk of toegestaan is.
 • Bij aanvang van de cursus worden de cursusdagen voor de betreffende cursus bekend gemaakt danwel in onderling overleg tussen staf en cursisten vastgelegd. Cursist verplicht zich op het moment van vastlegging om zich aan deze data te houden.
 • Indien een cursist niet in staat is een cursusdag bij te wonen, kan er tegen aanvullende kosten een inhaaldag gepland worden. De kosten van deze inhaaldag worden door duikschool Qdiving bepaald.
 • Indien de cursist meer cursustijd nodig heeft dan afgesproken, worden deze extra tijd van de instructeur in rekening gebracht.
 • Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt Qdiving zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Qdiving.

Artikel 5 – Cursusvoorwaarden

 • De cursus vindt doorgang bij aanmelding van tenminste 4 cursisten.
 • De duikschool verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde PADI instructeur in actieve status.
 • De duikschool stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.
 • De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de duikapparatuur van de school. Hiervoor gelden de voorwaarden met betrekking tot verlies en/of beschadiging die op het huurformulier staan vermeld.
 • De duikschool behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist niet in staat is aan de cursus vereisten te voldoen binnen het normale programma van de duikschool en de richtlijnen die hiervoor gelden binnen de PADI organisatie.

Artikel 6 – Betaling

 • Bij inschrijving voor een cursus, dient een aanbetaling van € 100,00 te worden voldaan.
 • Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus volledig worden voldaan op basis van een door Qdiving verzonden factuur.
 • Op de verhuur van materialen zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.
 • De prijs van de verhuur van de materialen zal worden voldaan uiterlijk bij het ophalen van de materialen.
 • Qdiving hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting, zal Qdiving als volgt handelen:
  • Op het moment dat de betalingstermijn met meer dan twee weken is overschreden, volgt een betalingsherinnering.
  • Indien veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
  • Is er veertien dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan besteedt Qdiving het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

Artikel 7 – Annulering

 • Annulering of vroegtijdige beëindiging
  Bij annulering van een overeenkomst worden annuleringskosten in rekening gebracht worden door Qdiving.

  • Minimaal 4 weken voor aanvang: geen annuleringskosten.
  • Tussen 1 en 4 weken voor aanvang: 30% van het factuurbedrag.
  • Maximaal 1 week voor aanvang: 50% van het factuurbedrag.
  • Binnen de week zal er geen terug betaling plaats vinden.
  • Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd
  • Annuleringen op basis van medische- en psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.
  • Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
  • Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen.
  • Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, dan zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.
  • Wanneer achteraf geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven, kan geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
  • Eventuele terugbetalingen door duikschool Qdiving worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan.

Artikel 8 – Overmacht

 • Qdiving verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen goederen en/of diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 • Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Qdiving indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Qdiving.
 • Qdiving verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.
 • Qdiving spant zich om een duikopleiding daadwerkelijk doorgang te laten vinden, maar is daarbij mede afhankelijk van de mogelijkheden voor wat betreft de opleidingsplanning, daaronder begrepen het aantal deelnemers aan de opleiding.
 • Indien een geplande duikopleiding geen doorgang kan vinden stelt Qdiving de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, waarbij aan klant de gelegenheid wordt geboden om de opleiding op een andere locatie en/of tijdstip te volgen. In deze gevallen heeft klant steeds de mogelijkheid om de duikopleiding kosteloos te annuleren.
 • Het niet doorgang vinden van een opleiding geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 9 – Gebruik duikuitrusting

 • Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van  Qdiving voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 • Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Qdiving bij de klant in rekening gebracht.
 • Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Qdiving bij de klant in rekening gebracht worden.
 • Indien een klant materialen huurt bij Qdiving, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden. Op deze verhuur zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 • Qdiving zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 • Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan Qdiving niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van Qdiving te wijten valt.
 • Qdiving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Qdiving en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 • Qdiving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van de klant.
 • Qdiving is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 11 – Relatiebestand

 • De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Qdiving, teneinde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 • De klant geeft aan Qdiving het recht om voor promotionele doeleinden om gebruik te mogen maken van tijdens de opleiding vervaardigd beeldmateriaal waarop wederpartij zal zijn afgebeeld, behoudens indien wederpartij voorafgaand aan de opleiding aan Qdiving te kennen heeft gegeven daartegen bezwaar te hebben.
 • Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
   en/of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 12 – Geheimhouding

 • Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die Qdiving of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 • Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle tussen de Qdiving en de Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter.


VOORWAARDEN VERHUUR DUIKMATERIALEN

 • Verhuur
  In aanvulling op de algemene bepalingen als bedoeld onder A van deze algemene voorwaarden gelden de volgende voorwaarden bij verhuur van duikmaterialen door Qdiving.
 • Verhuur duikmaterialen: verplichtingen wederpartij
  Wederpartij verplicht zich om de door Qdiving verhuurde duikmaterialen uitsluitend aan te (doen) wenden voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, met inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de leverancier.
  Wederpartij verplicht zich om de door Qdiving verhuurde duikmaterialen uitsluitend te laten gebruiken door personen (wederpartij daaronder begrepen) die in het bezit zijn van een geldig duikbrevet of in opleiding zijn bij een erkende duikinstructeur.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Onderzoeksplicht wederpartij
  Wederpartij verplicht zich om onmiddellijk na ontvangst van de gehuurde duikmaterialen de goede werking hiervan te controleren. Eventuele defecten aan de duikmaterialen dienen onmiddellijk aan Qdiving gemeld te worden.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeit uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.
 • Verbod modificatie/reparatie duikmaterialen
  Het is wederpartij verboden om aan de verhuurde duikmaterialen modificaties door te (doen) voeren of hieraan reparaties uit te (doen) voeren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Qdiving. Wederpartij vrijwaart Qdiving ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeit uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.
 • Betaling huurprijs/borgsom schoonmaak
  Betaling van de huurprijs dient plaats te vinden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling op basis van het door wederpartij opgegeven aantal dagen.
  Wederpartij betaalt aan Qdiving per de datum van het ter beschikking stellen van de duikmaterialen een borgsom voor de schoonmaak van de duikmaterialen.
  Bij het in schone staat terug brengen van de duikmaterialen, een en ander ter beoordeling van Qdiving, wordt de borgsom geretourneerd. Bij het niet in schone staat terug brengen van de duikmaterialen worden de schoonmaakkosten gelijk gesteld aan de borgsom en daarmee verrekend.
 • Retourneren duikmaterialen
  Wederpartij is gehouden om de gehuurde duikmaterialen op de aangegeven datum retour te brengen bij Qdiving. Deze datum heeft te gelden als fatale termijn.
  Bij het terug brengen op een latere datum is wederpartij de gangbare huurprijs per dag verschuldigd over iedere dag dat de duikmaterialen later worden teruggebracht.
  De gehuurde duikmaterialen dienen door wederpartij in goede en onbeschadigde staat te worden geretourneerd.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.


VOORWAARDEN DUIKOPLEIDINGEN

 • Duikopleiding
  In aanvulling op de algemene bepalingen als bedoeld onder A van deze algemene voorwaarden gelden de volgende voorwaarden bij het verzorgen van duikopleidingen door Qdiving Amersfoort.
 • Verplichting wederpartij: medische verklaring
  De cursist is op de hoogte van de gezondheidsrisico’s verbonden aan de uitoefening van de onderwatersport.
  De cursist verklaart de aan wederpartij ter beschikking gestelde medische checklist volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en zo Qdiving in staat te hebben gesteld tot het maken van een afweging of het verantwoord is om wederpartij toe te laten tot de duikopleiding.
  De cursist vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Verplichting wederpartij: medische bijzonderheden
  De cursist verplicht zich jegens Qdiving om voorafgaand aan alsmede tijdens het daadwerkelijk deelnemen aan de duikopleiding door wederpartij steeds melding te maken van bijzonderheden met betrekking tot de medische toestand van wederpartij, waarvan wederpartij weet of redelijkerwijze kan weten dat deze van belang kunnen zijn in het kader van voorkoming van gezondheidsrisico’s.
  De cursist vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Verplichting wederpartij: verklaring “veilig duiken”
  De cursist is verplicht om voorafgaand aan het daadwerkelijk deelnemen aan de duikopleiding een standaardverklaring “veilig duiken” te ondertekenen en aan Qdiving te overhandigen.
  De cursist is er mee bekend dat het niet nakomen van deze verplichting met zich mee kan brengen uitsluiting van wederpartij van deelname aan de opleiding. Een dergelijke uitsluiting leidt niet tot enige restitutie van de opleidingskosten.
 • Verplichting wederpartij: opvolgen instructies
  De cursist verplicht zich jegens Qdiving tot het stipt en volledig opvolgen van alle instructies en aanwijzingen, gegeven door de door Qdiving ingeschakelde instructeurs, daaronder begrepen het vooraf maken van huiswerkopdrachten.
  De cursist is er mee bekend dat het niet nakomen van deze verplichting met zich mee kan brengen uitsluiting van wederpartij van deelname aan de opleiding. Een dergelijke uitsluiting leidt niet tot enige restitutie van de opleidingskosten.
  De cursist vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Vervoer
  De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van wederpartij en de door wederpartij te gebruiken duikmaterialen naar de locaties waar de duikopleiding wordt gegeven. Tenzij dit door de bus van Qdiving wordt vervoerd.

Deel deze cursus

Cursusactiviteiten

Kalender-archief ›