Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indeling

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
A. Algemene bepalingen
B. Voorwaarden verhuur duikmaterialen
C. Voorwaarden duikopleidingen

De algemene bepalingen van onderdeel A zijn steeds van toepassing. Afhankelijk van de aard van de prestaties van Qdiving zijn daarnaast tevens van toepassing de voorwaarden sub B en/of C.


A. ALGEMENE BEPALINGEN

 • Definities en toepasselijkheid
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Qdiving, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 000028095839; wederpartij: de (rechts)persoon die met Qdiving een verbintenis is aangegaan, dan wel van Qdiving een offerte heeft ontvangen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Qdiving gedane aanbiedingen en alle met Qdiving gesloten overeenkomsten. Eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden door Qdiving uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing in situaties waarin de uitvoering van de overeenkomst door Qdiving geheel of gedeeltelijk is opgedragen aan derden.
 • Overeenkomsten
  Door of namens Qdiving gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend bindend voorzover deze schriftelijk door Qdiving zijn vastgelegd en/of bevestigd. Mondelinge of telefonische afspraken, adviezen of instructies welke niet schriftelijk zijn bevestigd zijn derhalve niet bindend, noch kan daaraan ten opzichte van Qdiving enig recht worden ontleend.
 • Betaling
  Betaling van de overeengekomen prijs dient steeds plaats te vinden door middel van een contante betaling bij Qdiving dan wel door middel van overschrijving op de bankrekening van Qdiving voorafgaand aan de levering van de gekochte zaak/uitvoering van de opdracht respectievelijk het inschrijven voor een cursus of activiteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij de wederpartij nimmer beroep kan doen op korting, schuldvergelijking of verrekening. Indien Qdiving aan wederpartij betaling op factuurbasis heeft toegestaan is wederpartij verplicht het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door middel van hetzij contante betaling/pinbetaling bij Qdiving dan wel door middel van overschrijving op de bankrekening van Qdiving zoals vermeld op de factuur. Indien wederpartij per vervaldatum van de factuur niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is en is wederpartij gehouden om aan Qdiving te voldoen:
  a. de wettelijke handelsrente (bij ondernemers als bedoeld in artikel 6:119a BW) respectievelijk de wettelijke rente;
  b. de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150.
 • Bewustheidsbepaling wederpartij
  Wederpartij is op de hoogte van de gezondheidsrisico’s verbonden aan de uitoefening van de onderwatersport.
  Wederpartij is zich er van bewust dat duikmaterialen uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, met inachtneming van gebruiks en onderhoudsvoorschriften van de leverancier.
  Wederpartij is zich er van bewust dat het gebruik van duikmaterialen is voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldig duikbrevet of in opleiding zijn bij een erkende duikinstructeur.
 • Aansprakelijkheid
  Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld is Qdiving niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan. Aansprakelijkheid betreffende het produkt zelf, het gebruik ervan, levering en vertraging in de levering en het vervoer, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ontbinding
  Qdiving is gerechtigd de overeenkomst of het onuitgevoerde gedeelte daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:
  a. wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
  b. ten aanzien van wederpartij sprake is van toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  c. wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
  d. sprake is van liquidatie van de onderneming of staking van het bedrijf van wederpartij. Door de ontbinding worden alle over en weer bestaande vorderingen van partijen onmiddellijk en geheel opeisbaar.
  Ingeval van ontbinding door Qdiving op grond van de hiervoor bedoelde redenen is wederpartij verplicht tot vergoeding van alle dientengevolge door Qdiving geleden en te lijden schade.
 • Bescherming persoonlijke levenssfeer wederpartij
  Qdiving zal alle door haar verkregen informatie met betrekking tot wederpartij uitsluitend bekend maken bij derden indien zulks in het kader van de uitvoering van een door haar met wederpartij gesloten overeenkomst voortvloeit of indien en voor zover zij daartoe op grond van de wet is verplicht.
 • Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  De rechtsverhouding tussen Qdiving en wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort.

B. VOORWAARDEN VERHUUR DUIKMATERIALEN

 • Verhuur
  In aanvulling op de algemene bepalingen als bedoeld onder A van deze algemene voorwaarden gelden de volgende voorwaarden bij verhuur van duikmaterialen door Qdiving.
 • Verhuur duikmaterialen: verplichtingen wederpartij
  Wederpartij verplicht zich om de door Qdiving verhuurde duikmaterialen uitsluitend aan te (doen) wenden voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, met inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de leverancier.
  Wederpartij verplicht zich om de door Qdiving verhuurde duikmaterialen uitsluitend te laten gebruiken door personen (wederpartij daaronder begrepen) die in het bezit zijn van een geldig duikbrevet of in opleiding zijn bij een erkende duikinstructeur.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Onderzoeksplicht wederpartij
  Wederpartij verplicht zich om onmiddellijk na ontvangst van de gehuurde duikmaterialen de goede werking hiervan te controleren. Eventuele defecten aan de duikmaterialen dienen onmiddellijk aan Qdiving gemeld te worden.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeit uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.
 • Verbod modificatie/reparatie duikmaterialen
  Het is wederpartij verboden om aan de verhuurde duikmaterialen modificaties door te (doen) voeren of hieraan reparaties uit te (doen) voeren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Qdiving.
 • Wederpartij vrijwaart Qdiving ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeit uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.
 • Betaling huurprijs/borgsom schoonmaak
  Betaling van de huurprijs dient plaats te vinden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling op basis van het door wederpartij opgegeven aantal dagen.
  Wederpartij betaalt aan Qdiving per de datum van het ter beschikking stellen van de duikmaterialen een borgsom voor de schoonmaak van de duikmaterialen.
  Bij het in schone staat terug brengen van de duikmaterialen, een en ander ter beoordeling van Qdiving, wordt de borgsom geretourneerd. Bij het niet in schone staat terug brengen van de duikmaterialen worden de schoonmaakkosten gelijk gesteld aan de borgsom en daarmee verrekend.
 • Retourneren duikmaterialen
  Wederpartij is gehouden om de gehuurde duikmaterialen op de aangegeven datum retour te brengen bij Qdiving. Deze datum heeft te gelden als fatale termijn.
  Bij het terug brengen op een latere datum is wederpartij de gangbare huurprijs per dag verschuldigd over iedere dag dat de duikmaterialen later worden teruggebracht.
  De gehuurde duikmaterialen dienen door wederpartij in goede en onbeschadigde staat te worden geretourneerd.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichting.

C. VOORWAARDEN DUIKOPLEIDINGEN

 • Duikopleiding
  In aanvulling op de algemene bepalingen als bedoeld onder A van deze algemene voorwaarden gelden de volgende voorwaarden bij het verzorgen van duikopleidingen door Qdiving Amersfoort.
 • Verplichting wederpartij: medische verklaring
  Wederpartij is op de hoogte van de gezondheidsrisico’s verbonden aan de uitoefening van de onderwatersport.
  Wederpartij verklaart de aan wederpartij ter beschikking gestelde medische checklist volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en zo Qdiving in staat te hebben gesteld tot het maken van een afweging of het verantwoord is om wederpartij toe te laten tot de duikopleiding.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Verplichting wederpartij: medische bijzonderheden
  Wederpartij verplicht zich jegens Qdiving om voorafgaand aan alsmede tijdens het daadwerkelijk deelnemen aan de duikopleiding door wederpartij steeds melding te maken van bijzonderheden met betrekking tot de medische toestand van wederpartij, waarvan wederpartij weet of redelijkerwijze kan weten dat deze van belang kunnen zijn in het kader van voorkoming van gezondheidsrisico’s.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Verplichting wederpartij: verklaring “veilig duiken”
  Wederpartij is verplicht om voorafgaand aan het daadwerkelijk deelnemen aan de duikopleiding een standaardverklaring “veilig duiken” te ondertekenen en aan Qdiving te overhandigen.
  Wederpartij is er mee bekend dat het niet nakomen van deze verplichting met zich mee kan brengen uitsluiting van wederpartij van deelname aan de opleiding. Een dergelijke uitsluiting leidt niet tot enige restitutie van de opleidingskosten.
 • Verplichting wederpartij: opvolgen instructies
  Wederpartij verplicht zich jegens Qdiving tot het stipt en volledig opvolgen van alle instructies en aanwijzingen, gegeven door de door Qdiving ingeschakelde instructeurs, daaronder begrepen het vooraf maken van huiswerkopdrachten.
  Wederpartij is er mee bekend dat het niet nakomen van deze verplichting met zich mee kan brengen uitsluiting van wederpartij van deelname aan de opleiding. Een dergelijke uitsluiting leidt niet tot enige restitutie van de opleidingskosten.
  Wederpartij vrijwaart Qdiving uitdrukkelijk ter zake van alle risico’s en/of schade welke voortvloeien uit het niet (geheel) nakomen van de hier genoemde verplichtingen.
 • Annulering
  Wederpartij is gerechtigd om een inschrijving voor een duikopleiding te annuleren. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de annulering door Qdiving bepalend is.
  Bij annulering van een duikopleiding tot 6 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding is wederpartij ten titel van schadevergoeding aan Qdiving verschuldigd een bedrag ter grootte van 50 % van de opleidingskosten.
  Bij annulering van een duikopleiding binnen 6 weken tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding is wederpartij ten titel van schadevergoeding aan Qdiving verschuldigd een bedrag ter grootte van 90 % van de opleidingskosten.
  Bij een latere annulering blijft de wederpartij de volledige opleidingskosten verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van de cursus is er geen recht op teruggave van het cursusgeld tenzij er een doktersverklaring is dat er nooit meer gedoken mag worden. Er zal dan restitutie volgen minus de al afgenomen uren en/of boekenpakket.
 • Wettelijke bedenktermijn bij overeenkomst op afstand
  Indien wederpartij zich langs elektronische weg (de website van Qdiving) heeft ingeschreven voor een duikopleiding geldt de wettelijke bedenktermijn van 7 werkdagen als bedoeld in artikel 7:46d B.W. Per de datum van betaling van de duikopleiding staan de online studiefaciliteiten van Qdiving ten dienste van de wederpartij, zodat daarmee sprake is van het begonnen zijn van de nakoming door Qdiving van de overeenkomst, waardoor de wettelijke bedenktermijn wordt geacht niet langer van toepassing te zijn. Vanaf dat moment geldt hetgeen hierboven onder ‘Annulering’ staat vermeld.
 • Crediteursverzuim
  Wederpartij is er mee bekend dat de door Qdiving te verzorgen duikopleiding is ingepland met inachtneming van deelname door wederpartij aan alle opleidingsactiviteiten met inbegrip van de ingeplande locaties en opleidingstijdstippen.
  Het niet of niet volledig volgen van alle opleidingsactiviteiten als hier gemeld levert op crediteursverzuim, hetgeen aan Qdiving het recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst.
  Wederpartij is er mee bekend dat in dergelijke gevallen geen restitutie plaats vindt van enig deel van de opleidingskosten en wederpartij bovendien verplicht is tot schadevergoeding.
 • Niet doorgang vinden opleiding
  Qdiving spant zich om een duikopleiding daadwerkelijk doorgang te laten vinden, maar is daarbij mede afhankelijk van de mogelijkheden voor wat betreft de opleidingsplanning, daaronder begrepen het aantal deelnemers aan de opleiding.
  Indien een geplande duikopleiding geen doorgang kan vinden stelt Qdiving de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, waarbij aan wederpartij de gelegenheid wordt geboden om de opleiding op een andere locatie en/of tijdstip te volgen. In deze gevallen heeft wederpartij steeds de mogelijkheid om de duikopleiding kosteloos te annuleren.
  Het niet doorgang vinden van een opleiding geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.
 • Vervoer
  Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van wederpartij en de door wederpartij te gebruiken duikmaterialen naar de locaties waar de duikopleiding wordt gegeven. Tenzij dit door de bus van Qdiving wordt vervoerd.
 • Gebruik beeldmateriaal
  Wederpartij geeft aan Qdiving het recht om voor promotionele doeleinden om niet gebruik te mogen maken van tijdens de opleiding vervaardigd beeldmateriaal waarop wederpartij zal zijn afgebeeld, behoudens indien wederpartij voorafgaand aan de opleiding aan Qdiving te kennen heeft gegeven daartegen bezwaar te hebben.

Deel deze cursus

Cursusactiviteiten

Kalender-archief ›