Inloggen

Antidepressiva

19 mei 2019

Antidepressiva

19 mei 2019 / door

Richtlijn

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) heeft in 2015 een richtlijn “Duiken met antidepressiva” geformuleerd. Deze richtlijn formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met gebruik van antidepressiva. Er is geen onderzoek beschikbaar naar de invloed van hyperbare omstandigheden op noch psychotrope medicatie, noch psychiatrische aandoeningen. De richtlijn is dan ook niet verder te onderbouwen dan op het niveau van “expert opinion”. De richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing verklaard kan worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in principe niet van af te wijken. Van richtlijnen mag in individuele gevallen, mits beredeneerd, afgeweken worden. Ze zijn bedoeld om rationeel klinisch handelen te ondersteunen.

Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat antidepressiva de kans op stikstofnarcose doen toenemen. Moderne antidepressiva, in het bijzonder de SSRI’s, SNRI’s en van de overige bupropion en agomelatine worden beter getolereerd dan de klassieke middelen, die vooral meer slaperigheid en sufheid veroorzaken. Er is is een geringe kans op het ontstaan van insulten bij het gebruik van antidepressiva, in het bijzonder bij het gebruik van bupropion en clomipramine. SSRI’s kunnen bloedingscomplicaties geven, hetgeen wellicht enkel klinisch relevant is bij gebruikers van warfarine en NSAID’s. SSRI’s lijken geen orthostatische hypotensie te geven, maar er zijn aanwijzingen dat gebruik van SSRI’s door patiënten met bekende diabetes mellitus type aanleiding zou kunnen geven tot een ontregeling van de glucosehuishouding. Een riskante bijwerking is de omslag naar een manie. Tijdens afbouw en na staken van de medicatie kunnen klachten optreden die een gevaar kunnen inhouden voor de duiker en zijn buddy.

Duikmedisch advies

 • Alleen modern antidepressivum (SSRI, SNRI, agomelatine)
 • Alleen één psychotroop medicijn
 • Minimaal drie maanden goed ingesteld zijn
 • Geen significante bijwerkingen
 • Medicatie- en therapietrouw
 • Niet duiken gedurende afbouw van de medicatie
 • Maximale duikdiepte 18-20 meter
 • Geen combinatie met NSAID’s
 • Geen combinatie met anticoagulantia
 • Geen combinatie met epilepsie
 • Bij diabetes mellitus: evaluatie door internist-sportduikerarts

In Diving and Hyperbaric Medicine (DHM), het wetenschappelijk tijdschrift van de South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) en de European Underwater and Baromedical Society (EUBS) is een artikel gepubliceerd over duiken met  antidepressiva.

 

Little is known about the safety of diving with antidepressants.

Deel dit artikel