Inloggen

Privacy Verklaring

DE DUIKVERENIGING AMERSFOORT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aspirant-leden en geïnteresseerden. In deze Privacy Verklaring staat beschreven om welke persoonsgegevens het gaat, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en hoe wij de privacy van onze (aspirant-) leden en geïnteresseerden beschermen. DE DUIKVERENIGING gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als duikvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

DE DUIKVERENIGING verwerkt persoonsgegevens van haar (aspirant-) leden en geïnteresseerden voor de volgende doelen:

Welke persoonsgegevens?

Voor de eerdergenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, Emailadressen, Geboortedatum, Behaalde duikbrevetteringen, Bewijs van (medische) geschiktheid tot duiken, IBAN-nummer.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

DE DUIKVERENIGING bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dat vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens

DE DUIKVERENIGING neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ledenvanqdiving@gmail.nl.

Uitwisseling van persoonsgegevens

DE DUIKVERENIGING verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DE DUIKVERENIGING – De vereniging kan (persoons-)gegevens uitwisselen tussen en onder (aspirant-)leden en bestuursleden. De vereniging ziet erop toe dat door deze personen de AVG op persoonsgegevens wordt toegepast. DE DUIKVERENIGING kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen;
  2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten DE DUIKVERENIGING – Het doel van de verwerking van persoonsgegevens kan met zich meebrengen, dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties (zoals o.a. specifiek met de duikschool Qdiving). Voor zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de lidmaatschapsovereenkomst met DE DUIKVERENIGING of wanneer DE DUIKVERENIGING hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik

DE DUIKVERENIGING zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op enige wijze ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de duikvereniging via onderstaande contactgegevens. Ook voor klachten over onze verwerking van persoonsgegevens kun je hier terecht.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Alice van Drie, secretaris
alicevandrie@gmail.com