Inloggen

Duiken en Coronavirus

21 maart 2020

Duiken en Coronavirus

Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Na overleg met Guy Vandenhoven, Peter Germonpre (DAN Europe), Catherine de Maeyer (Medische Commissie NELOS), Thijs Wingelaar (duikerarts Koninklijke Marine), Bertus Robeer (NVAB) heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) drie standpunten geformuleerd die gelden tot 20 mei 2020.

1) geadviseerd wordt om voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken, noch solo, noch in buddyparen.
Sporten (en dus ook duiken) in groepen wordt van overheidswege, door het RIVM en de NOC-NSF ontraden. Het is niet goed mogelijk een minimale afstand van anderhalve meter te houden tussen twee duikers. Daarnaast bestaat er een risico van overdracht van het virus via de duikapparatuur, zeker bij gehuurde apparatuur. Een bijkomend probleem is, dat als er een duikongeval optreedt, het zeer moeilijk is om de vereiste hygiënische maatregelen te implementeren bij verblijf in een hyperbare kamer die in het kader van infectiepreventie momenteel vereist zijn. Gezien het beroep dat momenteel wordt gedaan op gespecialiseerd personeel en beademingsapparatuur is het de vraag of er een hyperbare kamer met voldoende gekwalificeerd personeel tijdig beschikbaar zal zijn.

2) geadviseerd wordt om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot een later tijdstip.
Dit betreft met name de periodieke duikkeuringen voor recreatieve duiken. Bij een duikkeuring is er onvermijdelijk sprake van fysiek  contact tussen keuringsarts en keurling. Het uitstellen van een jaarlijkse duikkeuring bij een duiker zonder klachten voegt niet veel toe aan de duikmedische risico’s. Een tijdelijke oplossing is om gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst, bijvoorbeeld de Occupational Diver Medical Assessment Questionnaire. Als er geen bijzonderheden zijn, kan de medische licentie worden verlengd met een half jaar, waarna een normale duikkeuring kan plaats vinden (er vanuit gaand dat de pandemie dan over is).

3) geadviseerd wordt om professionele duikers wel een duikmedisch onderzoek te laten ondergaan
Er wordt geadviseerd om professionele duikers, die wettelijk verplicht zijn om gekeurd te worden, wel een duikmedisch onderzoek te laten ondergaan, met inachtneming van adequate maatregelen te nemen door de duikerarts om virusoverdracht te voorkomen. De keurling draagt de verantwoordelijkheid om voor de keuring te melden of er sprake is van verschijnselen die zouden kunnen passen bij een infectie met het Corona virus (bijvoorbeeld hoesten, kortademigheid of koorts) zodat de keuring kan worden uitgesteld tot een later tijdstip.

 

Deel dit artikel